„Przez niedopatrzenie reprezentującego mnie adwokata, moje roszczenie uległo przedawnieniu i przegrałem sprawę sądową. Co mam teraz robić?”.

Może dochodzić Pan odszkodowania od adwokata przed sądem cywilnym. Będzie Pan musiał wykazać, że adwokat nie dopełnił należytej staranności czym wyrządził Panu szkodę. Może Pan również powiadomić właściwą okręgową radę adwokacką o naruszeniu przez adwokata jego obowiązków zawodowych oraz zasad etyki zawodowej. Sąd dyscyplinarny może ukarać adwokata karami upomnienia, nagany, karą pieniężną, zawieszeniem w czynnościach a nawet wydalić z adwokatury, w zależności od charakteru przewinienia.