„Zamierzam złożyć pozew rozwodowy ale mam pewne wątpliwości. Mamy dwójkę dzieci, którymi po szkole zajmuje się tylko mąż ponieważ ja pracuje do wieczora, czy w takim wypadku jest w stanie udowodnić przed sądem że ja się dziećmi nie zajmuję? Czy majątek, który powstał w trakcie trwania małżeństwa może zostać przyznany tylko mężowi? Zarówno mieszkanie jak i dom zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa ale były finansowane z pieniędzy męża i teściów. Ja nie pracowałam i nie miałam żadnych dochodów. Ta sama sytuacja jeśli chodzi o samochód. Mąż miał spore środki pieniężne przed ślubem i właśnie z tych pieniędzy kupował mieszkanie. Niewielka część została wniesiona przez moich rodziców do wykończenia tego mieszkania (około 5000zł). Pieniądze na zakup domu mąż miał z własnej działalności, którą prowadził już wcześniej, część środków wyłożyli jego rodzice.”

Każdy z małżonków ma obowiązek, stosownie do swoich sił oraz możliwości majątkowych i zarobkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek ten może być wypełniany nawet wyłącznie poprzez osobiste starania o wychowanie dzieci i pracę na wspólnym gospodarstwie domowym (art. 27 kro). Sama okoliczność, że Pani nie pracowała nie jest podstawą do stwierdzenia, że nie przyczyniła się Pani do powstania majątku małżeńskiego gdyż mogło być tak, że Pani mąż zarabiał na utrzymanie rodziny a Pani opiekowała się domem i dziećmi.

W skład majątku małżeńskiego wchodzą wszystkie przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich, a w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego oraz majątku osobistego. Do majątku osobistego należą przedmioty wymienione w art. 33 kro i są to m.in. przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej, uzyskane w drodze darowizny, chyba że darczyńca postanowił inaczej oraz przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Gdyby rzeczywiście okazało się, że Pani mąż kupił mieszkanie za pieniądze, które posiadał przed zawarciem małżeństwo, to mieszkanie będzie stanowić jego własność. Przypuszczam jednak, że przy zawieraniu umowy Pani i mąż oświadczali przed notariuszem, że mieszkanie Państwo kupują ze środków wchodzących w skład majątku wspólnego. W takim wypadku to Pani mąż będzie musiał udowodnić, że było inaczej – a będzie to dość trudne zadanie.

Podział majątku wspólnego przy okazji rozwodu może nastąpić tylko gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału. W razie sporu podział musi nastąpić w odrębnym postępowaniu. Każdy z małżonków może domagać się ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym. Orzekając o takim żądaniu sąd będzie brał pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy; w szczególności czy małżonkowie wykonywali swoje obowiązki względem rodziny (jak już wspominałem obowiązki te nie sprowadzają się wyłącznie do zarobkowania pieniędzy). Może się zdarzyć, że sąd przyzna większą część lub całość majątku wspólnego jednemu z małżonków.

Jeśli konieczność opiekowania się przez męża dziećmi po ich powrocie ze szkoły jest spowodowana Pani obowiązkami zawodowymi, wynika z uzgodnionego z mężem podziału obowiązków to nie można Pani czynić zarzutu nie wywiązywania się ze swoich obowiązków w zakresie troski o dzieci.