„Chcę wziąć ślub, mój przyszły małżonek trzy lata temu odziedziczył po śmierci ojca spadek. Dziedzicząc spadek z dobrodziejstwem inwentarza mój przyszły mąż odpowiada też za długi ojca. Jak ja będąc jego żoną mam się ustrzec od odpowiedzialności za długi wynikające z odziedziczonego przez mojego przyszłego męża spadku? Czy intercyza wystarczy?”

Spadkobierca odpowiada za długi spadkowe z całego swojego majątku. Jednakże w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (art. 1031 § 1 kc). Jeżeli Pani przyszły małżonek dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, będzie odpowiadał za długi tylko do wartości spadku.
Zgodnie z art. 33 kro przedmioty majątkowe nabyte w drodze dziedziczenia stanowią majątek odrębny każdego z małżonków, chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności albo dotyczy tylko majątku osobistego małżonka, wierzyciel może domagać się zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej oraz korzyści uzyskanych z praw autorskich, pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Długi spadkowe po ojcu Pani przyszłego męża powstały przed zawarciem małżeństwa a przy tym dotyczyć będą majątku osobistego Pani przyszłego męża. Ewentualne roszczenia dłużnicy spadkowi będą mogli kierować tylko do majątku osobistego Pani przyszłego męża oraz do wskazanych wyżej składników majątku wspólnego. Nie musi Pani obawiać się odpowiedzialności za długi spadkowe Pani przyszłego męża.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 28 stycznia 2009 roku