W grudniu ubiegłego roku sąd nakazał zapłacić mojej mamie na rzecz powoda 54 tysiące złotych plus odsetki. Pod koniec stycznia 2015 roku komornik zajął rachunek bankowy mojej mamy oraz jej wynagrodzenie za pracę. Moja mama podpisała z wierzycielem ugodę w sprawie warunków spłaty długu. Wierzyciel złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Do czasu podpisania ugody komornik ściągnął z konta mamy 650 złotych i zażądał zapłaty 3000 złotych tytułem kosztów komorniczych. Z tego co słyszałam, po nowelizacji ustawy o kosztach komorniczych, jeżeli wierzyciel złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego to on powinien płacić te koszty, czy to prawda? Czy można uniknąć płacenia tych kosztów egzekucyjnych?

Zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik w razie prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę lub rachunku bankowego pobiera opłatę w wysokości 8% wartości egzekwowanego świadczenia, nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 49 ust. 1 ustawy). Komornik ściąga opłatę proporcjonalnie do wyegzekwowanego roszczenia (art. 49 ust. 1a ustawy) ale jeżeli postępowanie zostało umorzone na wniosek wierzyciela komornik pobiera również opłatę w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania (art. 49 ust. 2 ustawy). Dłużnik może złożyć do sądu wniosek o obniżenie tych opłat (art. 49 ust 7 ustawy) a sąd może podjąć decyzję o uwzględnieniu wniosku biorąc pod uwagę w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów (art. 49 ust. 10 ustawy). Wierzyciel ponosi koszty postępowania egzekucyjnego jeżeli wszczęcie postępowania egzekucyjnego było niecelowe (art. 49 ust. 4 ustawy).

Odpowiadając na Pani pytania: Złożenie przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza, że wierzyciel poniesie koszty postępowania. Wierzyciel ponosi koszty postępowania jeżeli wszczęcie tego postępowania nie było celowe. Z Pani opisu wynika, że wierzyciel miał powód by złożyć wniosek egzekucyjny gdyż Pani mama nie zapłaciła kwoty zasądzonej wyrokiem. Koszty postępowania egzekucyjnego poniesie Pani mama. Zgodnie z przepisami ustawy Pani mama może złożyć do sądu wniosek o obniżenie wynagrodzenia komornika powołując się na przykład na niewielki nakład pracy komornika.

stan prawny: 3 kwietnia 2015 roku