„Przekroczyłem dozwoloną prędkość, co zostało zarejestrowane fotoradarem. Zdjęcie zrobiono sześć miesięcy temu. Zostałem powiadomiony o tym wczoraj czy to jest zgodne z prawem. Czy takie zdjęcie ulega przedawnieniu?”

W sprawach o wykroczenia upoważniony funkcjonariusz może nałożyć na sprawcę wykroczenia grzywny w drodze mandatu karnego jeśli m.in. ustali osobę sprawcy za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego a nie zachodzi wątpliwość co do tożsamości sprawcy (art. 97 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Nałożenie grzywny w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty ujawnienia czynu. Nie oznacza to jednak, że sprawca po upływie 30 dni jest bezkarny. Wprawdzie funkcjonariusz nie może sprawcy ukarać mandatem karnym jednak może (i ma obowiązek) złożyć wniosek o ukaranie do sądu. Przedawnienie wykroczenia następuje po upływie roku od czasu jego popełnienia, chyba że w tym czasie wszczęto postępowanie, gdyż okres przedawnienia wynosi wówczas dwa lata od czasu popełnienia wykroczenia (art. 45 § 1 kodeksu wykroczeń).

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku