„Pracuję w przedszkolu państwowym jako woźna. Czy moja pensja może być niższa niż najniższa krajowa? Moje wynagrodzenie wynosi 900 złotych, dostaje też dodatek za wysługę lat oraz premię – dopiero wtedy otrzymuje 1128 złotych.”
Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679) oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 roku z dnia 11 września 2007 roku (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1209) najniższe wynagrodzenie w roku 2008 wynosi 1126 złotych brutto. Przepis art. 6 ust. 4 ustawy nakazuje przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Przy obliczaniu wynagrodzeń nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przesługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lu rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pani wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu.

Pani wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 listopada 2008 roku