„Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym? Chodzi mi o członków rodziny.”

Prawo do odmowy składania zeznań przysługuje osobie najbliższej dla oskarżonego (art. 182 § 1 kpk). Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 kk). Składania zeznań można odmówić także po ustaniu małżeństwa lub przysposobienia.

Każdy świadek może ponadto uchylić się odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić jego samego lub osobę najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 183 § 1 kpk).

Świadek może wnosić o zwolnienie go od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytanie, jeżeli pozostaje z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym (art. 185 kpk).

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 29 października 2008 roku