„Moja mama (wdowa) w 2000 roku przepisała notarialnie cały majątek mojej siostrze (pole, dom). W 2003 roku wzięła kredyt na meble, które dała mojej siostrze. Nie zdążyła spłacić kredytu, bo w 2004 roku zmarła. Siostra nie spłaciła kredytu i teraz bank wystąpił sądownie o spłatę tego kredytu. Siostra podała mnie i mojego brata abyśmy też spłacali ten kredyt. Wczoraj odbyła się sprawa sądowa i sąd orzekł, że ja i mój brat jesteśmy spadkobiercami po 1/3 części. Proszę mi odpowiedzieć czy ja i mój brat jesteśmy spadkobiercami tylko długu naszej mamy?”

Spadkobiercy od momentu przyjęcia spadku odpowiadają za długi spadkodawcy bez ograniczeń całym swoim majątkiem, chyba że spadek odrzucą albo złożą oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (w przypadku spadkobiercy nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych albo co do którego istniały podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia obowiązują inne zasady, ale z Pani informacji nie wynika, by taka sytuacja miała miejsce).

Oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu i formie przyjęcia należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania – w przypadku dziedziczenia ustawowego – o śmierci spadkodawcy (art. 1012 i 1015 kc). Brak stosownego oświadczenia w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem prostym spadku.

Państwo nie złożyli oświadczeń o odrzuceniu lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Sąd stwierdził już, że Pani i brat są spadkobiercami matki po 1/3 części. W takich częściach są Państwo odpowiedzialni za długi matki. Jeżeli matka w chwili śmierci nie posiadała majątku to oznacza, że rzeczywiście „odziedziczyli” Państwo tylko długi.