„Mój tata zmarł kilka miesięcy temu. Był pracownikiem w firmie X. Czy jako spadkobiercy przysługuje mi odprawa pośmiertna i ekwiwalent za niewykorzystany przez ojca urlop wypoczynkowy?”

Odprawa pośmiertna o której mowie w art. 93 kp przysługuje tylko członkom rodziny zmarłego pracownika wymienionym w § 4 tego przepisu czyli małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom. Szczegółowe przesłanki, które muszą być spełnione w przypadku dzieci i rodziców pracownika są określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS z dnia 7 grudnia 1998 roku (art. 68 oraz art. 71). Jeżeli spełnia Pani te przesłanki ma Pani prawo do odprawy pośmiertnej niezależnie od tego czy jest Pani spadkobiercą czy też nie.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. śmierć pracownika powoduje wygaśnięcie stosunku pracy.

Prawo do ekwiwalentu jest prawem majątkowym i dlatego moim zdaniem podlega dziedziczeniu wg normalnych zasad. Zaznaczam jednak, że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 maja 1994 roku sygn. I PZP 23/94 wyraził pogląd, że w razie śmierci pracownika pracodawca powinien, stosując w drodze analogii przepis art. 93 kp, wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop osobom uprawnionym do otrzymania odprawy pośmiertnej.

Orzeczenie Sądu Najwyższego spotkało się jednak z krytyką większości prawników. Przeważa pogląd, że ekwiwalent należy wypłacić spadkobiercom zmarłego pracownika. Uważam, że pracodawca powinien Pani wypłacić ekwiwalent po przedstawieniu postanowienia spadkowego.