„Rozwiązałam umowę o pracę z moim pracodawcą za porozumieniem stron. Urząd Pracy wypłacił mi zasiłek dla bezrobotnych za 3 miesiące. Czy nie powinnam dostać zasiłku za dłuższy czas?”

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2008 nr 69 poz. 415 t.j.) pracownikowi, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron, zasiłek nie przysługuje przez 90 dni od dnia zarejestrowania. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje przez okres 6 albo 12 miesięcy w zależności wysokości bezrobocia w regionie kraju, w którym bezrobotny zamieszkuje. Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa we wspomnianym wyżej art. 75 ust. 1-3 ustawy (art. 73 ust. 4 ustawy).

Jeśli w Pani regionie kraju bezrobotnym przysługuje zasiłek przez 6 miesięcy, to ponieważ rozwiązała Pani umowę o pracę za porozumieniem stron, okres zasiłkowy należy skrócić o 90 dni tj. okres w którym nie przysługiwało Pani prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek zgodnie z ustawą przysługiwał Pani tylko przez 3 miesiące.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 22 maja 2009 roku