„Czy można dokonać podziału majątku wspólnego po separacji? W jaki sposób tzn. czy przed sądem czy przed notariuszem?”

Orzeczenie separacji wiąże się z ustaniem wspólności majątkowej, zatem małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego. Mogą to uczynić w drodze umowy między sobą. Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Oczywiście musi istnieć zgoda małżonków co do sposobu podziału.

W razie braku porozumienia między małżonkami każdy z nich może wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku. Sądem właściwym jest sąd rejonowy, w którego okręgu jest położony majątek. Opłata od wniosku wynosi 1000 złotych. We wniosku należy wskazać wartość majątku, jego składniki oraz proponowany sposób podziału. Decyzję w sprawie sposobu podziału podejmie sąd. Sąd może dokonać podziału majątku także wtedy, kiedy małżonkowie uzgodnili sposób podziału – w takim przypadku wpis od wniosku jest niższy, wynosi 300 złotych..

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 29 października 2008 roku