„Bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi odnośnie godzin nadliczbowych w zakładzie pracy w którym czas wykonywanej pracy to 8 godzin. Czy pracodawca ma prawo zmusić mnie do pracy codziennie od poniedziałku do piątku, przez okres ok. 2 tygodniu, po 5 godzin nadliczbowych. Nadmieniam, że jest to czas szczególny ponieważ firma jest w trakcie przeprowadzki.”

Pracownik jest obowiązany na polecenie pracodawcy wykonywać pracę ponad obowiązujący pracownika czas pracy, jeżeli jest to konieczne ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy (art. 151 § 1 pk 2 kp). Pracodawca który zleca pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych powinien dbać o to, by pracownik mógł korzystać z nieprzerwanego 11 godzinnego odpoczynku każdej doby oraz raz 35 godzinnego odpoczynku raz w tygodniu. Czas pracy w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć 150 godzin w ciągu roku. Czas pracy pracownika łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 131 § 1 kp).

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi wynagrodzenie oraz dodatek w wysokości 50% albo 100% wynagrodzenia w zależności w jakim czasie praca była wykonywana. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Pracodawca może udzielić czasu wolnego także bez wniosku pracownika ale w wymiarze o połowę wyższym od niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (to ostatnie rozwiązanie nie może powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika). Jeżeli pracownik uzyska czas wolny, nie przysługuje mu dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pani pytanie nie pozwala sformułować jednoznacznej odpowiedzi, gdyż nie podała Pani jaki okres rozliczeniowy obowiązuje u Pani pracodawcy ani też, czy w tym roku wykonywała już Pani pracę w godzinach nadliczbowych. Wskazane ograniczenia i dodatkowe wynagrodzenie nie obowiązują w każdym przypadku np. w stosunku do pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy. Zasadą jest, że pracownik ma obowiązek wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych jeżeli otrzyma takie polecenie pracodawcy.