„Po macierzyńskim złożyłam podanie o urlop wypoczynkowy oraz wychowawczy pracodawca poinformował mnie, że nie podpisze zgody na urlop wychowawczy z powodu likwidacji stanowiska pracy. Ostatnio nastąpiły zmiany w moim zakładzie pracy wcześniej zatrudniali ponad 20 osób, teraz tylko 2 osoby razem ze mną. Pozostali pracownicy przeszli z całą produkcją do innej firmy. Ja pracowałam w biurze jako specjalista do spraw obsługi klienta, teraz już nie ma potrzeby aby istniało takie stanowisko. Czy pracodawca może rozwiązać ze mną umowę, na jakich warunkach i czy należy mi się jakieś okres wypowiedzenia (byłam zatrudniona na czas nie określony od sierpnia 2004)?”
Pracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie czwartego roku życia.

Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia (art. 186 § 1 kp). Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 1861 § 1 kp).

Pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wychowawczego na wniosek pracownika. Po złożeniu takiego wniosku pracodawca nie może Pani zwolnić w drodze wypowiedzenia umowy o pracę, chyba że ogłosi upadłość lub likwidację.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 20 listopada 2008 roku