Przepisy prawa cywilnego (art. 442) przewidują, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawniają się najpóźniej z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Sądy powszechne zajmujące się sprawami o odszkodowania wielokrotnie wyrażały wątpliwości co do sytuacji, kiedy szkoda powstawała później od zdarzenia wyrządzającego szkodę albo wręcz po upływie dziesięcioletniego okresu przedawnienia – wówczas poszkodowany nie miał nawet szansy dochodzenia odszkodowania.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 1 września 2006 roku sygn. SK 14/05 orzekł, że wspomniany wyżej przepis (w zdaniu drugim) przez to, że pozbawia pokrzywdzonego dochodzenia odszkodowania za szkodę na osobie, która ujawniła się po upływie lat dziesięciu od wystąpienia zdarzenia wyrządzającego szkodę, jest niezgodny z Konstytucją. Utratę mocy obowiązującej tego przepisu Trybunał oznaczył na dzień 31 grudnia 2007 roku.