„Czy adwokat może reprezentować przedsiębiorcę przed Urzędem Patentowym?”

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1117 t.j.) pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych może być tylko rzecznik patentowy. Pełnomocnikiem osoby fizycznej, mającej miejsce zamieszkania w Polsce, może być ponadto współuprawniony, rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni strony oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Adwokat nie może być pełnomocnikiem w tych sprawach.

Naczelna Rada Adwokacka zaskarżyła ten przepis do Trybunału Konstytucyjnego zarzucając mu sprzeczność z art. 32 ust. 1, art.45 ust. 1, art. 65 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 21 maja 2002 roku sygn. K 30/1 orzekł, że przepis ten jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konstytucji a pozostałym zakresie postępowanie umorzył z powodu cofnięcia wniosku przez Radę Adwokacką.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 listopada 2008 roku