„Związek małżeński zawarliśmy w 1992 roku w Poznaniu. Od tego czasu mieszkaliśmy w różnych miejscach, ale ostatnie 5 lat przed wyjazdem za granicę w Poznaniu. Od 2006 roku mieszkaliśmy z mężem w Irlandii. Na początku tego roku wyjechałam do Londynu w celu poszukiwania pracy. Mąż ma kochankę z którą mieszka. Chcę wystąpić o rozwód w Polsce z orzekaniem o winie współmałżonka. W związku z tym, że nie mam już żadnych interesów w Poznaniu, nic mnie nie łączy z tym miastem od 2006 roku, chciałam złożyć pozew w Lublinie gdyż pochodzę z tego terenu i mam się gdzie zatrzymać w razie prowadzenia tam sprawy. Proszę mi powiedzieć, czy moją sprawę może rozpatrywać Sąd Okręgowy w Lublinie? Czy nie odrzuci takiego pozwu ze względu na błędną właściwość sądu?”

 

Zgodnie z przepisami art. 1103 ¹ § k.p.c. sprawy małżeńskie należą do jurysdykcji krajowej jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi. Z informacji uzyskanych od Pani wynika, że zarówno Pani jak i mąż jesteście Polakami a więc polski sąd może orzekać w sprawie rozwodu Pani małżeństwa.

Według przepisu art. 41 kpc powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Żadne z Państwa nie mieszka ani nie przebywa w okręgu Sądu w Poznaniu, gdzie mieliście ostatnie wspólne miejsce zamieszkania a mieszkają Państwo poza granicami kraju. Sąd Okręgowy w Lublinie nie może rozpatrzeć pozwu o rozwód Pani małżeństwa tylko z tego powodu, że pochodzi Pani z okolic. W Państwa sytuacji znajdzie zastosowanie przepis art. 45 k.p.c., który stanowi, że jeżeli w myśl przepisów kodeksu nie można na podstawie okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo.

Powinna Pani złożyć pozew o rozwód do wybranego przez siebie sądu okręgowego (może to być Sąd Okręgowy w Lublinie) i wyjaśnić w nim sprawę dotyczącą miejsca Państwa zamieszkania oraz złożyć wniosek by sąd okręgowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie właściwego sądu. 

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 27 grudnia 2014 roku