„Chcę złożyć pozew rozwodowy, nie mieszkam z mężem od roku. Od 4 miesięcy mąż nie ma miejsca zameldowania a ja nie wiem gdzie przebywa. Nie wiem co mam napisać w pozwie i do którego sądu złożyć pozew?”

Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W razie braku tej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 41 kpc).

Jeśli mieszka Pani nadal w domu, w którym wspólnie Państwo mieszkali powinna Pani wytoczyć pozew o rozwód do sądu okręgowego właściwego dla wspólnego miejsca zamieszkania. Jeżeli opuściła okręg tego sądu, to wobec braku informacji o miejscu zamieszkania Pani męża, sądem właściwym będzie sąd Pani miejsca zamieszkania.
W pozwie należy wskazać adres pozwanego. Jeśli nie zna Pani adresu męża, może Pani złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla doręczeń dla męża. Ustanowienie kuratora będzie możliwe po uprawdopodobnieniu, że miejsce pobytu męża nie jest znane.

We wniosku proszę wskazać w jaki sposób próbowała Pani ustalić adres męża, proszę dołączyć do wniosku zaświadczenie z urzędu gminy/miasta o wymeldowaniu z dotychczasowego adresu oraz informację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich o braku aktualnego miejsca zamieszkania męża.

W pozwie o rozwód proszę wskazać okoliczności dotyczące zawarcia małżeństwa (dołączyć odpis aktu małżeństwa) posiadanych przez Państwa dzieci (odpisy skrócę aktów urodzenia), przyczyn i czasu rozpadu małżeństwa. W razie sporu pomiędzy Państwem konieczne będzie przedstawienie dowodów na poparcie swoich twierdzeń.br />

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 9 marca 2010 roku