„Przed sądem o podział majątku występuję bez adwokata (nie mam pieniędzy). Do tej pory jakoś sobie radziłam ale z rozprawy na rozprawę tracę wiarę w swoje możliwości a przede wszystkim w obiektywizm i bezstronność sądu. Wnioskodawca, były mąż, ma adwokata i mam wrażenie, że ten często wykorzystuje swoją znajomość z sędziną. Adwokat już kilkakrotnie przedstawiał w sądzie dowody nie sporządzając kopii dla mnie. (…)

” Sąd powiadomił mnie o odroczeniu rozprawy i wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 13 listopada 2007 roku pisząc „nadto sąd informuje iż w związku z pismem pełnom. wniosk. adw. X z dnia 17 września 2007 roku Sąd odwołuje rozprawę z dnia 9 października 2007r.”

” Czy mam prawo znać treść pisma jakie adwokat złożył w sądzie? Czy sąd miał obowiązek przysłać mi kopię tego pisma? Jesli tak to jak mam w tym przypadku postąpić? Nadmieniam, że to już kolejny raz kiedy sąd nie dostarcza mi kopii pisma złożonego przez adwokata. Poprzednio zadzwoniłam do sądu z prośbą o przesłanie. Teraz pani w kancelarii stwierdziła, że nie dostała polecenia od sędzi by mi przesłać kopię i jeśli chcę znać treść to muszę pojechać do sądu i zajrzeć w akta sprawy. Czy sąd nie naruszył fundamentalnej zasady równości stron (uczestników) postępowania? Czy sąd nie naruszył art. 128 k.p.c. ? „

Z treści pytania wynika, iż pozostaje Pani w nie najlepszej sytuacji finansowej w związku proszę rozważyć możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. By uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych należy złożyć oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny oraz złożyć oświadczenie o stanie majątkowym na urzędowym formularzu Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania: plik .pdf.

Przepis art. 128 kpc istotnie wskazuje, że do każdego pisma procesowego należy dołączyć jego odpis i odpis załączników dla stron procesu. Słusznie domagała się Pani od pełnomocnika byłego męża przestrzegania tego wymogu przy składaniu pism na rozprawie. Nie wszystkie jednak pisma w postępowaniu cywilnym doręcza się drugiej stronie, na przykład nie doręcza się pism, które nie nie mają znaczenia dla drugiej strony np. wniosek o odroczenie rozprawy z powodu choroby pełnomocnika. Ma Pani jednak oczywiście prawo znać ich treść i zapoznać się z nimi przeglądając akta lub składając wniosek o sporządzenie kserokopii lub odpisu (w tym przypadku jest przewidziana opłata sądowa). Nie będę odnosił się do „wykorzystywania znajomości z sędzią”, gdyż mam w tej mierze zbyt mało danych. Jednak jeżeli uważa Pani, że sędzia który prowadzi sprawę nie jest obiektywny, może Pani złożyć wniosek o jego wyłączenie. Uważam jednak, że powinna Pani w tej sprawie zasięgnąć opinii prawnika. Kontakt mailowy jest niewystarczający do udzielenia precyzyjnej odpowiedzi.