„Wytoczyłem sprawę przed sądem. Niestety upłynął już ponad rok a nawet nie odbyła się pierwsza rozprawa. Pisałem do sądu prośby o przyspieszenie sprawy, ale nic to nie dało. Nie wiem co mogę jeszcze zrobić.”

Proszę rozważyć złożenie skargi o stwierdzenie, że w postępowaniu nastąpiło naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. W uzasadnieniu skargi powinien Pan wskazać okoliczności, które pozwalają na przyjęcie, że sąd który sprawę rozpoznawał dopuścił do przewlekłości postępowania. W skardze może Pan się domagać także zasądzenia kwoty do 10.000 złotych oraz wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia czynności w odpowiednim terminie.

Skargę należy złożyć do sądu rozpoznającego sprawę. Skarga podlega opłacie stałej w wysokości 100 złotych. W sprawie skargi rozstrzygać będzie sąd przełożony chyba że skarga dotyczy opieszałości sądu apelacyjnego lub Sądu Najwyższego, gdyż wówczas rozpoznaje ją ten ostatni sąd.

Może Pan również domagać się od Skarbu Państwa naprawienia szkody wynikłej z przewlekłości postępowania. Jeżeli nie złoży Pan skargi, sprawę o naprawienie szkody będzie Pan mógł wytoczyć po prawomocnym zakończeniu postępowania (w którym miała miejsce przewlekłość) co do istoty sprawy.