„Mam bardzo wielki problem z sędziami w moim mieście. Są znajomymi mojego byłego męża. W sprawie o podział majątku są nieobiektywni i bardzo przychylni mojemu byłemu mężowi. Chciałabym wiedzieć czy i jak mogę zmienić sąd?”

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują możliwości wyłączenia od orzekania właściwego sądu. Można jedynie składać wniosek o wyłączenie poszczególnych sędziów. We wniosku należy wskazać imiennie sędziów danego sądu oraz okoliczności, które wskazują, że pomiędzy jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziego (art. 49 kpc). Do wyłączenia sędziego nie jest konieczne udowodnienie, że sędzia jest stronniczy.

Wniosek należy zgłosić do sądu, w którym toczy się sprawa. Jeśli wniosek składany jest już po rozpoczęciu postępowania, musi Pani uprawdopodobnić, że przyczyna nie była Pani wcześniej znana lub powstała po rozpoczęciu sprawy. Decyzję o wyłączeniu sędziego podejmuje sąd, przed którym sprawa się toczy (w składzie trzech sędziów) a jeżeli nie jest to możliwe z powodu braku wystarczającej liczby sędziów – sąd nad nim przełożony.

Może Pani doprowadzić do zmiany sądu jedynie wtedy, kiedy wszyscy sędziowie sądu właściwego zostaną wyłączeni od orzekania w Pani sprawie. W takim wypadku sąd przełożony wyznaczy inny sąd, który rozpozna sprawę.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 22 października 2008 roku