Byłam zatrudniona na okres próbny od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku. Potem dostałam umowę na czas określony od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku ale 11 lutego 2014 umowa została rozwiązana. Jednak od 19 lutego 2014 roku zostałam zatrudniona ponownie na czas określony do dnia 20 lutego 2015 roku. Czy kolejna umowa o pracę będzie musiała być na czas nieokreślony? Czy jest to trzecia umowa, która zmieni się w umowę bezterminową?

Zgodnie z art. 25¹ k.p. zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca chyba, że umowy zostały zawarte w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym, sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

W Pani przypadku kolejna umowa umowa o pracę z tym samym pracodawcą na czas określony będzie równoznaczna z umową na czas nieokreślony jeżeli przerwa od rozwiązania drugiej umowy o pracę i nawiązaniem trzeciej nie będzie dłuższa niż miesiąc chyba, że umowy objęte były w/w wyjątkami.

Stan prawny: 21 lutego 2015 roku