„Od maja 2006 zostałam zatrudniona na umowę o pracę na czas określony trzech lat. Ile wynosi okres wypowiedzenia? „

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeśli w umowie jest taki zapis, pracodawca lub Pani może umowę wypowiedzieć. Istnieje także możliwość rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron.

W Pani przypadku, ze względu na długi okres na jaki umowa została zawarta istnieje pytanie, czy umowa nie została zawarta w celu obejścia przepisów prawa pracy oraz o zgodność takiej umowy z zasadami współżycia społecznego. Gdyby chciała Pani uzyskać więcej informacji na ten temat zapraszam do Kancelarii.