„Zawarłam umowę o pracę na pięć lat od dnia 1 listopada 2014 roku. Za około trzy lata czyli w 2017 roku, na dwa lata przed końcem umowy, chcę urodzić dziecko. Chciałabym się dowiedzieć co z pracą po okresie macierzyńskim. Czy kierownik po upływie pięciu lat przedłuży mi umowę czy jest większe prawdopodobieństwo, że rozwiąże? Może lepiej byłoby poczekać z dzieckiem aż nie dostanę kolejnej umowy też na pięć lat albo na czas nie określony i dopiero wtedy zacząć starać się o dziecko?”

 

Zgodnie z art. 177 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Nie mogę odpowiedzieć na Pani pytania mogę jedynie wyjaśnić Pani przepisy dotyczące wpływu jaki wywiera urodzenie dziecka na stosunek pracy zawartej na czas określony. Decyzję o tym kiedy najlepiej urodzić dziecko musi podjąć Pani sama. Jeżeli planuje Pani urodzenie dziecka za trzy lata (w 2017 roku) to zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym obecnie przysługiwać będzie Pani prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego do 26 tygodni urlopu rodzicielskiego – przy założeniu, że urodzi Pani jedno dziecko. Jeśli skorzysta Pani z całości uprawnień, które przewiduje kodeks pracy, nie będzie Pani w pracy przez okres około 13 miesięcy po urodzeniu dziecka. Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński.

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Oznacza to, że po powrocie do pracy pozostanie jeszcze Pani około roczny czas trwania umowy. Po upływie tego okresu pracodawca będzie miał możliwość przedłużenia Pani umowy a jeżeli Pani lub pracodawca na to się nie zdecyduje to umowa o pracę zostanie rozwiązana.

Może Pani zastanowić się natomiast czy zawarcie umowy o pracę na tak długi czas (pięć lat) jest uzasadnione warunkami pracy. Jeżeli pomimo długiego okresu trwania umowy o pracę pracodawca np. przewidział dwutygodniowy okresy jej wypowiedzenia to być może w Pani sytuacji doszło do naruszenia prawa a Pani umowa o pracę zgodnie z prawem powinna być umową o pracę na czas nie określony.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 27 grudnia 2014 roku