„W listopadzie 2007 roku podpisaliśmy wraz z mężem umowę przedwstępną o kupno nieruchomości w postaci działki. Umowa nie była zwarta w formie aktu notarialnego. Wpłaciliśmy zadatek w wysokości 20.000 zł (równowartość niemalże połowy należnej kwoty za działkę). Umowa określała cenę za metr kwadratowy gruntu oraz, że zadatek podlega zwrotowi w podwójnej wysokości. Zanim doszło do podpisania umowy przyrzeczonej właścicielka działki zmarła pozostawiając trzech spadkobierców w tym dwóch niepełnoletnich synów. W grudniu 2008 roku uprawomocniło się postanowienie spadkowe. Nieruchomość nadal jest niepodzielona a pełnomocnicy spadkobierców chcą nam sprzedać nieruchomość jednakże po cenie obowiązującej obecnie, która jest ponad dwukrotnie wyższa, niż w chwili podpisywania umowy przedwstępnej w 2007 roku. Jaką kwotę zadatku powinni nam zwrócić spadkobiercy? Czy możemy dochodzić odszkodowania?”

Zgodnie z art. 394 § 1 kc zadatek ma takie znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i zadatek zatrzymać, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Dokładnie takie postanowienia co do zadatku zawierała zawarta przez Państwa umowa. Jeżeli spadkobiercy odmówią zawarcia umowy na warunkach określonych w umowie przedwstępnej będą mogli Państwo domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości oraz naprawienia szkody, którą ponieśli Państwo licząc na zawarcie umowy przyrzeczonej.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 28 stycznia 2009 roku