„Moja umowa o pracę była zawarta na podstawie art 10 ust.7 ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela na czas nieświadczenia pracy przez panią X. W czasie trwania umowy zaszłam w ciążę i obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim. Zwróciłam się do dyrektora szkoły z prośbą o przedłużenie umowy do dnia porodu. Czy moja prośba była uzasadniona? Dyrektor stwierdził, że nie ma podstawy prawnej do przedłużenia tej umowy.”

 

Została Pani zatrudniona na czas określony – na czas nieświadczenia pracy przez panią X na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z nauczycielem nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony. Przepis ten nie reguluje sytuacji gdy nauczyciel pracujący na zastępstwie zajdzie w ciążę.

Zgodnie z art. 91c ustawy Karta Nauczyciela w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 177 § 3 kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przepisu tego nie stosuje się jednak do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 177 § 31 kodeksu pracy).

Pani umowa ulegnie rozwiązaniu z chwilą powrotu do pracy pracownika, na którego czas nieobecności została Pani zatrudniona na zastępstwo.

Istnieją jednak odmienne poglądy, które nakazują traktować umowę zawartą w trybie art. 10 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela jako umowę na czas określony, która nie jest umową na zastępstwo w rozumieniu art. 177 § 31 kodeksu pracy. Zgodnie z tymi poglądami do Pani umowy należy stosować art. 177 § 3 kodeksu pracy.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 27 grudnia 2014 roku