„W dniu 14 grudnia 1991 roku zawarłam umowę najmu mieszkania z P. w miejscowości Ż. Wpłaciłam kaucję w wysokości 1.680.000 złotych co stanowiło 14 krotność czynszu za mieszkanie. Niedawno kupiłam inne mieszkanie, dlatego rozwiązałam umowę najmu. Otrzymałam zwrot kaucji w wysokości nominalnej 168 zł. Odwoływałam się od tej decyzji do Prezydenta Miasta w Ż. ale bez skutku. Odmowę waloryzacji uzasadniono treścią art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Czy decyzja Prezydenta była słuszna a jeżeli nie, czy mogę zrobić coś w tej sprawie.”

Zgodnie z art. 3581 § 1 kc spełnienie świadczenia pieniężnego następuje przez zapłatę sumy nominalnej. Jednakże w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość świadczenia (art. 3581 § 3 kc).

Brzmienie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów nie wyklucza waloryzacji świadczenia. Stanowisko takie zajął także Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 roku sygn. III CZP 58/02. Może Pani zatem wystąpić do Sądu o waloryzację kaucji. W wyroku Sąd określi wysokość kaucji, która powinna zostać Pani wypłacona. Problemem może być okoliczność, że przyjęła Pani kwotę 168 zł, gdyż stanowi ona podstawę do twierdzenia, że zobowiązanie zostało spełnione, wygasło i nie podlega waloryzacji. Może się Pani bronić tym, że od początku nie godziła się Pani z wypłatą sumy nominalnej i wnosiła Pani odwołanie.