„W październiku 2009 roku wniosłam pozew o podwyższenie alimentów (studiuję dziennie i zaocznie. Do tej pory miałam 100 zł alimentów. Mój ojciec pracuje „na czarno”, nie stawiał się na rozprawy, sędzina przekładała cały czas rozprawy dzisiaj odbyła się kolejna i znowu rozprawa została odroczona. Czy mam prawo do zmiany sędziny?”

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego strona może złożyć wniosek o wyłączenie sędziego, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Wniosek należy złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia. Strona, która przystąpiła do rozprawy powinna uprawdopodobnić, że przyczyna wyłączenia dopiero później powstała lub stała się jej znana. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, przed którym sprawa się toczy w składzie trzech sędziów zawodowych.

Przedstawione przez Panią okoliczności nie stanowią podstawy do wyłączenia sędziego (chyba, że założymy, że sędzia odracza rozprawy niezgodnie z prawem z powodu np. znajomości z Pani ojcem). Rozprawy mogą się odbyć dopiero po prawidłowym zawiadomieniu stron. Każda strona ma prawo do uczestniczenia w rozprawie, dlatego powodem odroczenia może być przykładowo choroba, która uniemożliwia stawienie się na rozprawie. Przepisy postępowania cywilnego w pewnych przypadkach dają niestety możliwość przewlekania sprawy.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 9 marca 2010 roku