„Czy Sąd musi orzec separację zanim orzeknie rozwód? Czym różni się separacja od rozwodu?”

Rozwód nie musi być poprzedzony okresem separacji.

Sąd orzeka separację lub rozwód jeśli stwierdzi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego a w przypadku rozwodu także, że rozkład ten ma charakter trwały. Dodatkowo sąd bada, czy nie zachodzą przeszkody do separacji lub rozwodu np. dobro małoletnich dzieci.

Separacja wywiera takie same skutki jak rozwód z kilkoma wyjątkami. Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć kolejnego małżeństwa. Są nadal obowiązani do wzajemnej pomocy jeśli wymagają tego względy słuszności. Małżonek, który zmienił nazwisko na skutek zawarcia małżeństwa, nie może do niego powrócić. Separacja może zakończyć się albo definitywnym zakończeniem małżeństwa przez rozwód albo zniesieniem separacji przez sąd.