„Jestem zatrudniony jako dozorca w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 40 godz. tygodniowo i 8 godzin na dobę od poniedziałku do piątku. W rzeczywistości pracuję po 12 godzin systemem od 7.00-19.00, następny dzień od 19.00-7.00, po czym mam wolny dzień po nocy. Pracuję cały tydzień z dniami wolnymi włącznie. Czy pracodawca powinien potraktować pracę w soboty, niedziele i święta jako pracę w godzinach nadliczbowych? Czy godziny przepracowane w miesiącu ponad limit 168g. powinny być płacone jako nadliczbowe? Bardzo proszę o podanie aktów prawnych na ten temat.”

Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Istnieją inne systemy czasu pracy, zgodnie z którymi czas pracy może wynosić nawet 12 godzin w ciągu dnia, ale skoro w umowie łączącej Pana z pracodawcą czas pracy określono na 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, czas Pana pracy powinien być rozliczany zgodnie z umową.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad obowiązujący pracownika czas pracy (art. 151 § 1 kp). Każda godzina pracy powyżej 8 godziny jest dla Pana pracą w godzinach nadliczbowych. Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek, którego wysokość zależy od tego czy praca jest świadczona w nocy, niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go czasem pracy (dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia) a za pracę w każdym innym dniu dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia.

Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługuje za każdą godzinę nadliczbową z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, chyba że przekroczenie normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które przysługiwało prawo do dodatku w wysokości 100% wynagrodzenia (art. 1511 kp)

Dodatek do wynagrodzenia nie należy się, jeżeli pracownik na swój wniosek otrzymał w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych czas wolny w takim samym wymiarze. Pracodawca może udzielić czas wolny bez wniosku pracownika ale w takim przypadku w wymiarze o połowę wyższym, niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (art. 1512 kp).
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje prawo do dodatku w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę pracy w tym czasie (art. 1518 kp). Pora nocna obejmuje godziny od 21:00 do 7:00 (art. 1517 kp).

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 14 maja 2009 roku