„Jestem współwłaścicielem nieruchomości wspólnie z rodzeństwem. Mamy problemy jeśli chodzi o podejmowanie decyzji co na tej nieruchomości ma się dziać a także ze sprzedażą części tej nieruchomości. Nie możemy dojść ze sobą do porozumienia. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?”

Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Współwłaściciel ma prawo do współposiadania i współkorzystania z rzeczy wspólnej, oczywiście w zakresie, w jakim można to pogodzić z posiadaniem i korzystaniem przez pozostałych współwłaścicieli. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej są dzielone stosunkowo do wielkości udziału. W takim samym stosunku są obowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania rzeczy.

Często zdarza się, że pomiędzy współwłaścicielami dochodzi do nieporozumień związanych z korzystaniem z rzeczy. Do czynności mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W razie jej braku każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu celem otrzymania sądowego upoważnienia do dokonania określonej czynności. W przypadku gdy większość współwłaścicieli podejmie decyzję o dokonaniu czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną, współwłaściciel temu przeciwny, może zwrócić się o rozstrzygniecie do sądu.

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymają zgody wszystkich współwłaścicieli. W razie jej braku współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Jeśli w sposób ciągły brak jest zgody między współwłaścicielami, każdy z nich ma prawo wystąpić do sądu o ustanowienie zarządcy i powierzenie zarządu nad rzeczą wspólną jednej osobie.

Jeśli nie chce Pani korzystać z rzeczy wspólnie z pozostałym rodzeństwem może Pani domagać się zniesienia współwłasności. Zniesienie może nastąpić w drodze umowy przed notariuszem albo na podstawie orzeczenia sądu. Sądowe zniesienie współwłasności może polegać na podziale fizycznym rzeczy, przyznaniem rzeczy niektórym albo jednemu ze współwłaścicieli ze spłatami na rzecz pozostałych albo na sprzedaży rzeczy i podziale sumy pieniężnej uzyskanej ze sprzedaży.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 14 maja 2009 roku