Chciałabym się dowiedzieć co potrzebne mi jest do sądu żeby mój mąż uznał moje dziecko. Mam dziecko za panny nosi moje nazwisko a ojciec biologiczny nie ma żadnych praw do niego. Mój mąż chce uznać moje dziecko. Czy muszę mu zmieniać nazwisko?

Uznanie dziecka oznacza, że w świetle prawa mężczyzna jest ojcem dziecka. Uznanie nie może mieć miejsca jeżeli zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa albo ojcostwo już zostało ustalone np. w drodze uznania przez innego mężczyznę lub na mocy orzeczenia sądu albo dziecko ukończyło osiemnaście lat.

Mężczyzna uznaje dziecko oświadczając przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym, że jest ojcem dziecka. Oświadczenie potwierdza matka dziecka jednocześnie obecna albo w ciągu trzech miesięcy od złożenia oświadczenia o uznaniu dziecka (art. 73 k.r.o.). Kierownik urzędu stanu cywilnego lub sąd ma obowiązek odmówić przyjęcia tych oświadczeń jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

Dziecko uznane przez mężczyznę, który zawarł związek małżeński z jego matką będzie nosić wspólne nazwiska małżonków a jeżeli mają różne nazwiska, dziecko będzie nosić nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach (przy zawieraniu małżeństwa). Jeżeli rodzice dziecka zawarli małżeństwo po ukończeniu przez dziecko trzynastego roku życia to do zmiany jego nazwiska konieczna jest zgoda dziecka (art. 88 k.r.o. ).

Jeżeli oświadczenie o uznaniu dziecka nie złożył ojciec dziecka, dziecko może w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności, zażądać uznania bezskuteczności uznania (art. 81 k.r.o.). Mężczyzna, który uznał dziecko albo kobieta, która potwierdziła ojcostwo mogą w ciągu sześciu miesięcy od dnia kiedy dowiedzieli się, że mężczyzna nie jest ojcem dziecka, wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania. Oznacza to, że mężczyzna który świadomie uznał nie swoje dziecko albo kobieta, która świadomie potwierdziła tą okoliczność nie mogą domagać się ustalenia bezskuteczności uznania.

Do uznania potrzebne będą dowody osobiste i akt urodzenia dziecka. Zmiana nazwiska dziecka może być konieczna w zależności od tego jakie oświadczenia o nazwiskach wspólnych dzieci złożyła Pani z mężem przy zawieraniu małżeństwa.

Stan prawny: 21 lutego 2015 roku.