„Złożyłam pozew o zapłatę, sprawę niestety przegrałam. W wyroku sędzia nakazał mi zapłacenie przeciwnikowi kwot 2400 złotych tytułem kosztów sądowych a ja przecież zostałam zwolniona od kosztów sądowych ze względu na trudną sytuację materialną. Czy mogę odwoływać się od tego wyroku? Czy mogę składać wniosek o przyznanie adwokata z urzędu, żeby złożył za mnie odwołanie?”
Zwolnienie od kosztów sądowych oznacza, ze strona nie uiszcza opłat sadowych (np. wpisu od pozwu, apelacji) i nie ponosi wydatków (np. na koszt opinii biegłego) nie oznacza jednak zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów drugiej strony w razie przegrania procesu (art. 108 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 18 lipca 2005 Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398).
Od wyroku sądu I instancji można składać apelację w ten sposób, że w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem a następnie w terminie 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem złożyć apelację do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok albo w terminie 21 dni od ogłoszenia wyroku złożyć apelację w sposób jak wyżej.

W sprawie odwoławczej może Pani domagać się przyznania adwokata z urzędu. Złożenie wniosku o adwokata nie przerywa terminu do wniesienia apelacji, termin ten biegnie pomimo, że wniosek nie został rozpatrzony. Jeżeli sąd ustanowi dla Pani adwokata z urzędu po upływie terminu do wniesienia apelacji, będzie to jedynie podstawa do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia apelacji.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 17 listopada 2008 roku